Az Ametiszt Tánc-Sport Egyesület bemutatása

Az AMETISZT Tánc-Sport Egyesület 2003.-ban alakult tizennyolc fővel.

 

Célunk a fiatalok mozgáskultúrájának kialakítása, a tánc iránt vonzalmat érzőknek lehetőség biztosítása a szabadidő kulturált eltöltésére, megismertetni és megszerettetni a gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel a táncot, annak örömét. Területi, országos és nemzetközi táncversenyek rendezése, lebonyolítása, más egyesületek által rendezett versenyeken való részvétel biztosítása.

 

Egyesületünk többnyire tagdíjfizetésből tartja fenn magát, a múlt évben először kaptunk támogatást a felajánlott SZJA 1%-ból. Fellépésekből származó bevételünk alig van, hiszen egyre kevesebb a rendezvény, sajnos majdnem minden vállalkozás anyagi gondokkal küzd, így nagyon kevés a meghívás.

 

Egyesületünk elnöke, szakmai vezetője és koreográfusa Jegesné Hornyák Hajnalka, aki az alapoktól indította táncosait. A latin amerikai és a standard táncok elsajátítása után táncosaink versenyeken indulhatnak, ki-ki saját kategóriájának és tudásának megfelelő szinten. Tudásuk gyarapításával juthatnak egyre előrébb, természetesen ehhez nagyon sok munka, edzés és kitartás szükséges. Az elmúlt időszakban ezek a táncosok sorra döntős, dobogós helyezéseket értek el, sőt területi bajnokaink vannak

 

Nagyon büszkék vagyunk, hogy a Magyar TáncSport Szövetség egyesületünk két tagját a Magyar Válogatott keret tagjai közé sorolta.

 

Egyesületünk a Magyar TáncSport Szövetségtől 2004-ben elnyerte a "B" Junior II. Latin Ranglista verseny, 2006.-ban a Nyugat M.o-i Területi Bajnokság, 2007.-ben a "C" Országos Tíz-Tánc Bajnokság rendezési jogát.

 

 

Pedagógiai alapelveink:

A nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van.

A nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör kialakításában a növendék aktivitásának kibontakozásában, tevékenységünk megszervezésében, személyiségük fejlesztésében.

 

Alkotó pedagógiai klíma megvalósítására törekszünk, melynek jellemzői egyfelől az igényesség, másrészt a növendékek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tarása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság.

 

Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az önmegvalósulás lehetőségét.

A harmonikus személyiségfejlődés érdekében a gondolkodási képességeket, az érzelmi-akarati jellemzőket, a testi és lelki egészséget egyaránt gondozzuk.

 

A tehetségek fejlesztését kiemelten kezeljük, a kreatív képességek kialakításához pozitív környezeti hatásokat (motivációs tényezőket: kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy. Szorgalom, kitartás, becsvágy) biztosítunk.

 

A kommunikációs- és viselkedéskultúra elsajátításával kialakítjuk a tárgyi és személyes világunkban való eligazodás képességét.Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány illetve pálya kiválasztását.

 

Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét, valamint más kultúrák, szokások megismerését. Nevelő ? oktató munkánk során a személyiségfejlesztés érdekében az alábbi alapelveket tartjuk szem elött.

 

 

Pedagógiai alapelvünk, hogy:

Az egyesületünkben az edző - oktató munkáját az egyetemes és nemzeti kultúra művészeti értékeinek megismerése, az európai humanista értékrend hatja át;

Kiemelt figyelmet fordítunk a különböző kultúrák iránti nyitottságra;

pedagógiánk elfogadott alapelve: a komplexitás elve, azaz annak állandó figyelembevétele, hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek hatásával kell számolnunk;

A nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van;

A nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében;

A közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához;

Az egyesület valamennyi tagja és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás emberi méltóságát;

Minden oktatási tevékenységünket - az oktatás és nevelés terén egyaránt - a gyermekek lelki szeretete hatja át;

Egyesületünk segíti a fiatalokat felkészülni az önálló művészeti ismeretszerzésre és önművelésre, ennek feltétele az adott művészeti terület tanulási képességeinek és szilárd alapkészségeinek kialakítása;

Alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében;

Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az önmegvalósítás lehetőségét;

Megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez;

Hatékony felzárkoztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok leküzdéséhez;

A teljesítményorientált beállítódást az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványainkban, hogy minél magasabb szintet érhessenek el;

Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő művészeti területen a továbbtanulási irány illetve pálya kiválasztását;

Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, a művészeti környezetünk megismerésének és megóvásának igényét;

Az amatőr táncművészeti képzés megalapozza a művészi kifejező készségeket, illetve előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra.

Egyesületünk célja, hogy megszerettetjük és megismertessük a tánc szépségeivel a tagokat.

 

Ösztönözzük őket minél magabiztosabb fellépésre, tánceseményeken a megfelelő odaadással való részvételre.

 

Versenyeken való helytállásra és felelősség tudatuk betartására.

 

 

EGYESÜLETÜNKET TÁMOGATJA:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ